Profesor dr Đorđe Paunović (1938 - 2021)

Profesor dr Đorđe Paunović

Profesor dr Đorđe Paunović preminuo je 3. avgusta 2021. godine u Beogradu.

Prof. Paunović je bio dugogodišnji predsednik upravnog obora TELFORa. Svih tih godina bio je najveća pokretačka snaga kako TELFORa tako i Društava za Telekomunikacije. Svoju nepresušnu energiju i veliki entuzijazam prof. Paunović je uložio u to da TELFOR postane i ostane najbolje mesto da susretnete kolege i prijatelje koji rade u oblasti telekomunikacija i srodnim oblastima kao naučnici, inženjeri, menadžeri.

U toku svoje duge i bogate karijere bio nam je profesor, šef, kolega, prijatelj i, u svakom smislu, još mnogo više od toga.


Profesor dr Đorđe Paunović rođen je 21.7.1938. godine u Beogradu od oca Siniše, poznatog dugogodišnjeg novinara Politike, i majke Olivere (rođene Avramović). Diplomirao je 1962. godine na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) Univerziteta u Beogradu na Odseku za elektroniku i telekomunikacije. Na istom Fakultetu upisao je 1967. godine postdiplomske studije, smer "Veze na daljinu", i položio sve propisane ispite. U toku izrade magistarske teze dobio je Fulbrajtovu stipendiju i proveo školsku 1972/73 na usavršavanju u SAD gde je upisao postdiplomske studije na Polytechnic Institute of Brooklyn (Njujork), položio sve ispite sa najvišom prosečnom ocenom ("A") i odbranio tezu za akademski stepen " Master of Science (EE)". U periodu 1974-1978 radio je na izradi doktorske disertacije "Sinteza širokopojasne cilindrične RC antene sa kompenzacijom ulazne susceptanse u zoni napajanja" i odbranio je 1978. godine na ETF u Beogradu stekavši zvanje doktora tehničkih nauka.

Neposredno posle diplomiranja Đ. Paunović se zaposlio na ETF u Beogradu, gde je proveo ceo svoj radni vek. Prof. Paunović je na ETF u Beogradu izabran za asistenta 1963. godine, za docenta 1979. godine, za vanrednog profesora 1986. godine i za redovnog profesora telekomunikacija 1990. godine. Prof. Paunović je od 1.10.2003. godine bio redovni profesor u penziji. I nakon odlaska u penziju stalno je, po ugovoru, bio angažovan na ETF u Beogradu za učešće u projektima Fakulteta i za pružanje konsultantskih usluga trećim licima.

Na redovnim i postdiplomskim studijama na ETF u Beogradu Đ. Paunović je uveo, odnosno predavao, više predmeta iz oblasti radio-komunikacija i radiotehnike, kao i iz šire oblasti projektovanja telekomunikacionih sistema pomoću računara (Radio-sistemi, Radiotehnika, TV tehnika, Sistemi mobilnih radio veza, Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama, kao i niz drugih). Pored rada na matičnom Fakultetu, držao je nastavu na više drugih školskih ustanova: Elektronski fakultet (Niš), VTA u Žarkovu, Tehnički fakultet (Novi Sad), ETF u Sarajevu itd. Takođe je formirao, odnosno učestvovao u formiranju, nekoliko laboratorija (Beograd, Niš).

Rukovodio je izradom preko 80 diplomskih radova, preko 20 magistarskih i specijalističkih radova i 2 doktorske disertacije. Takođe, objavio je nekoliko pomoćnih udžbenika sa rešenim problemima iz šire oblasti radiotehnike. Tu posebno treba istaći udžbenik Radiotehnika - zbirka rešenih problema, koji je imao nekoliko izdanja.

Ukupno je publikovao preko 140 naučnih radova (od kojih je 8 radova iz kategorija M21,22,23). Prema SCOPUS-u radovi Đ. Paunovića citirani su 108 puta, pri čemu je 7 citiranih radova sa ISI liste. Za svoje radove je u mlađim danima dobio nekoliko priznanja.

Profesor Paunović je bio ovlašćeni projektant za oblast telekomunikacija (licenca 353 Inženjerske komore Srbije). Bio je rukovodilac, odnosno vodeći i odgovorni projektant, menadžer, koordinator ili saradnik u više desetina magistralnih i drugih vodećih projekata, odnosno ukupno više od 1.000 projekata, studija, elaborata za mnogobrojne naručioce: Telekom Srbija, PTT Srbija, Elektroprivreda Srbije, Agencija za kontrolu leta Srbije i Crne Gore, NIS, Telenor, VIP, RTS, vojska, kao i niz drugih državnih i privatnih institucija, kompanija itd. Kao rezultat ovih aktivnosti realizovano je više različitih telekomunikacionih sistema i mreža i niz softverskih paketa za projektovanje u oblasti radio-komunikacija. Posebno se bavio sistemskim aspektima, planiranjem i projektovanjem velikih telekomunikacionih mreža i sistema (mobilnih, radio, računarskih, multimedijalnih, optičkih itd).

Na osnovu urađenih projekata, među ostalima su realizovani u celosti, ili delimično: Pejdžing sistem PTT Srbije (sistem prošao ceo tehnološki vek i ugašen), MTS sistem "Telekom Srbija" (3,5 miliona pretplatnika), OPGV optički magistralni sistem prenosa EPS-a, Mreža državnih organa Srbije (realizovana i u funkciji u Beogradu), Internet okosnica i internet mreža "Telekom Srbija" (u funkciji), za više stotina državnih i privatnih kompanija - lokalne, gradske i međugradske mreže, bežične pristupne mreže, radio-relejni i optički sistemi prenosa itd.

Profesor Paunović je učestvovao, odnosno rukovodio, većim brojem projekata/potprojekata Ministarstava/fondova nauke, tehnologije, tehnološkog razvoja i zaštite životne sredine, kao i vojske u ranijim fazama svoga rada: "Koncepcija razvoja i povezivanja telekomunikacionog sistema Srbije" (1981-1984), "Analiza imunosti sistema sa proširenim spektrom" (1982-1985), "Višenamenski radarski sistemi" (1989-90), "SNTIS - Sistem naučno-tehnoloških informacija Srbije" (1992), "Telekomunikacije" (1996-2000), "Softverski radio" (2002-2004), "Razvoj i realizacija softvera i hardvera za bežične telekomunikacije" (2005-2007) itd.

U okviru aplikacionog softvera za oblast telekomunikacija, uz saradnju sa ekipama Laboratorije za radiokomunikacije, među ostalima, razvijeni su softverski paketi za Agenciju za kontrolu leta (AERO, RADAR, RR), kao i RR paket za kompaniju MTEL (Crna Gora), "Simulator KT radio-kanala" i niz drugih.

U toku svoje stručne i naučne karijere prof. Paunović je imao intenzivnu međunarodnu saradnju: pored Fulbrajtove stipendije, imao je studijske boravke u Gilfordu, Sidneju, Beču itd. Ovo je često rezultovalo i u nabavci najmodernije skupe opreme za ETF.

Prof. Paunović je bio preko 30 godina član IEEE (Life Senior Member). U okviru IEEE bio je članCommunications Society, Broadcasting Society iVehicular Society. Posebno je bio aktivan u regionu 8 (EAME - Europe, Africa, Middle East i azijski deo Rusije). Bio je izabran, odnosno angažovan za: (1) IEEE Yugoslavia Section Chair 1993-2001, (2) IEEE Yugoslavia/Serbia&Montenegro ComSocChapter Chair 1997-2014, (3)Vice Chair for Technical Activities Region 8 IEEE (2007-2009), (4)General Chairman EUROCON 2005 Conference, (5) član IEEERegion 8 Conference Coordination Committee 2005-2008, (6) IEEE Region 8 Student Paper Contest Coordinator 2010-2014 itd. Godine 1998. izabran je za člana International Telecommunications Academy (ITA) – Moskva, Rusija.

Značajan deo svojih aktivnosti prof. Paunović je posvetio TELFOR-u kao član, odnosno predsednik Upravnog odbora. TELFOR je godišnja međunarodna regionalna IEEE konferencija. Svi konačno prihvaćeni radovi objavljuju se u svetskoj IEEE Xplore bazi. Na TELFOR-u se paraleleno održava niz različitih događaja (TESLA, EU Conf, NEUREL...), prezentacije kompanija i institucija, okrugli stolovi, IEEE seminari itd. Sastavni deo aktivnosti je, takođe, publikovanje međunarodnog TELFOR časopisa (TELFORJournal), koji uključen u baze NBS, SCI Index, Directory of Open Access Journals i SCOPUS. Časopis je na engleskom jeziku sa 2 sveske godišnje. Takođe, prof. Paunović bio je član programskih odbora više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija.

U svojoj akademskoj karijeri, profesor Paunović je bio biran za: šefa Katedre za telekomunikacije ETF u Beogradu, šefa Odseka za elektroniku ETF u Beogradu, prodekana ETF u Beogradu 1985-87, dekana ETF u dva mandata 1987-91, člana Saveta i Skupštine Univerziteta u Beogradu u nekoliko mandata, prorektora Univerziteta u Beogradu 1991-95, člana mnogobrojnih komisija, odbora, saveta, žirija itd. Đ. Paunović je izabran za dopisnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije 2007. godine i za redovnog člana 2015. godine. Profesor Paunović je bio nosilac Pupinove medalje za 2018. godinu.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, treba istaći takt i razumevanje koje je prof. Paunović pokazivao u ophođenju sa kolegama, kao i sa svim drugim osobama sa kojima je dolazio u kontakt.